Абревиатури започващи с А

АА - Американски въздушни линии, Анадолска Информационна Агенция, Армейска артилерия, ААГ - Армейска артилерийска група, ААД - Дифузионен абсорбционен агрегат, АБ - Абсорбционна база, Авиационна база, Автоматична блокировка, Архитектура и благоустройство, АБАН - Архив при Българската академия на науките, АБК - Административно-битов комбинат, АБЛ - Антибиотично лечение, АВЧ - Антифрикционен високояк чугун, АГ - Акушеро-гинекологически, Акушерство и гинекология, АГО - Акушеро-гинекологично отделение, АГС - Автоматичен газосигнализатор, АГЦ - Андхидритно-глиноземен цимент, АД - Авиационен двигател, Авиационна дивизия, Акционерно дружество, АДГ - Автоматизирен дизел-генератор, АДМ - Адаптивна делта-модулация, АДТ - Андроген депривационна терапия, АИСГК - Автоматизирана информационна система „Граничен контрол“, АИСГТД - Единен национален регистър на граждани на трети държави,търсещи международна закрила и нелегални мигранти, АИСИД - Автоматизирана информационна система „Издирвателнадейност", АИСКАТ - Автоматизирана информационна система „Контрол наавтомобилния трафик”, АКТХ - Адренокортикотропен хормон, кортикотропин, АЛАТ - Аланин аминотрансфераза (ALT, ALAT, SGPT, АЛТ, АЛАТ, СГПТ, ГПТ), АМ - Автомагистрала, Агенция „Митници“, АНБ - Абсолютен неутрофилен брой, АПК - Административнопроцесуален кодекс, АПМП-ГП - Амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика, АПМП-ИП - Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, АПМП - Амбулатория за първична медицинска помощ, АРИЛ - Анестезиология, реанимация и интензивно лечение, АРМ - Автоматизирано работно място, АРП - Анализ разходи-ползи, АСАТ - Аспартат аминотрансфераза (АСАТ, ASAT, AST, GOT), АСН - Автоматизирана система за наблюдение, АСП - Агенция за социално подпомагане, АСУД - Автоматизирана система за управление на делата, АТЕ - Автотехническа експертиза, АТК - Артезиански тръбен кладенец, АФ - Алкална фосфатаза (ALK, AP, AF), АХ - Артериална хипертония,