Абревиатури започващи с Б

БАБХ - Българска агенция по безопасност на храните, БАН - Българска академия на науките, БАОГ - Българска асоциация по онкогинекология, БВП - Брутен вътрешен продукт, БГПК - База „Гранични полицейски кораби“, БДДР-Плевен - Басейнова дирекция Дунавски район-град Плевен, БДЗБР - Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район, БДЗП - Българско дружество за защита на птиците (БърдЛайф България), БДИБР - Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, БДСМ - Връзване, дисциплина, садизъм, мазохизъм (Идва от английски.), БДСМА - Басейн на дясна средна мозъчна артерия, БДУ - Без допълнителни уточнения, БДУВ - Басейнова дирекция за управление на водите, БДУВДР - Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, БДЧР - Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, БЕК - Бернска конвенция, БЕК - Биологичен елемент за качество, БЗНС - Български земеделски народен съюз, БЗС - Български зъболекарски съюз, БИ - Биотичен индекс, БИМФ - Биотичен индекс за макрофити, БК - Бутилираща компания, БКК - Бъбречноклетъчен карцином, БЛМА - Басейн на лява предна мозъчна артерия, БЛС - Български лекарски съюз, БЛСМА - Басейн на лява средномозъчна артерия, БОК - Бонска конвенция, БП - Болнична помощ, БПК5 - Биохимична потребност от кислород, БПК - Биохимична потребност от кислород, БР - Биосферен резерват, БРБ - Връщам се след малко, БС - Базова стойност, Басейнов съвет, БСП - Българска социалистическа партия, БСУ - Бургаски свободен университет, БТЕ - Белодробна тромбоемболия, БУМ - Бъбрек-уретер-мехур, БФОВ, БФВ - Битово-фекални отпадъчни води, БФС - Български фармацевтичен съюз, БХК - Български хелзинкски комитет, БЧК - Български червен кръст,