Абревиатури започващи с Г

ГГПТ - Гама-глутамил трансфераза/транспептидаза, ГГТП - Аспартат аминотрансфераза (АСАТ, ASAT, AST, GOT), ГДБОП - Главна дирекция за борба с организираната престъпност, ГДБОП - Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР, ГДГВА - Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ - МТИТС, ГДГП - Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, ГДНП - Главна дирекция „Национална полиция” - МВР, ГДП - Горни дихателни пътища, ГДС - Горно дисептичен синдром, ГЕРБ - Граждани за Европейско развитие на България, ГИС - Географска информационна система, ГИСТ - Гастроинтестинални стормални тумори, ГИТ - Гастроинтестинален тракт, ГК - Градска канализация, ГКПП - Граничен контролно-пропускателен пункт, ГМД - Гарантиран минимален доход, ГНГ - Горна нормална граница, ГОТ - Аспартат аминотрансфераза (АСАТ, ASAT, AST, GOT), ГПЗЕ - Гимназия с преподаване на западни езици, ГПК - Граждански процесуален кодекс, Гранични полицейски кораби, ГПСОВ - Градски пречиствателни станции за отпадъчни води, ГПТ - Аланин аминотрансфераза (ALT, ALAT, SGPT, АЛТ, АЛАТ, СГПТ), ГПУ - Гранично полицейско управление, ГПЧЕ - Гимназия с преподаване на чужди езици, ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване, ГС - Горско стопанство, ГТС - Граждани на трети страни,