Абревиатури започващи с Д

ДАБ-МС - Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет, ДАЗД - Държавна агенция за закрила на детето, ДАНС - Държавна агенция „Национална сигурност“, ДАР - Държавна агенция „Разузнаване”, ДБ - Директен билирубин, ДБТ - Дирекция "Бюро по труда", ДВ - Държавен вестник, Дъждовни води, ДВТ - Дълбока венозна тромбоза, ДДС - Данък добавена стойност, ДЕП - Добър екологичен потенциал, ДЗЗД - Дружество по Закона за задълженията и договорите, ДИ - Диагноза за инвалидност, ДИК - Дисеминирана интраваскуларна коагулопатия, ДИПКУ - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, ДИУУ - Департамент за информация и усъвършенстване на учители, ДИФ - Дисталноинтерфалангеални стави, ДКА - Дясна коронарна артерия, декари, ДКБК - Дребноклетъчнен белодробен карцином, ДКК - Диференциално броене или диференциална кръвна картина, ДКМП - Дилатативна кардиомиопатия, ДКЦ - Диагностично-консултативен център, ДМД - Диференциран минимален доход, ДМДО - Диференциран минимален доход за отопление, ДМСГД - Дом за медико-социални грижи за деца, ДНК - Гезоксирибонуклеинова киселина, ДОЗ - Диспансер за онкологични заболявания, Държавно онкологично заведение, ДП - Досъдебно производство, Директива за птиците, Дясно предсърдие, ДПК - Данъчен процесуален кодекс, ДПНП - Диабетна полиневропатия, ДППИ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, ДР - Дунавски район, Дренаж, ДРБ - Дунавски речен басейн, ДРБУВ - Дунавски район за басейново управление на водите, ДС - Дихателна система, ДСГ - Диагностично-свързани групи, ДСГВА - доплеросонография на вертебро-базиларни артерии, ДСП - Дирекция "Социално подпомагане", ДХ - Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43, ДХО - Детско хирургическо отделение, ДЧ - Държави членки,