Абревиатури започващи с Е

ЕCS - Европейски консервационен статус, ЕQR - Eкологичен коефициент за качество (Еcological Quality Ratio), ЕАГБО - Европейска агенция за гранична и брегова охрана, ЕБВР - Европейска банка за възстановяване и развитие, ЕВРОПОЛ - Европейска полицейска служба, ЕГ - Езикова гимназия, ЕГБО - Европейска гранична и брегова охрана, ЕЕГ - Електроенцефалограма, ЕЕГБО - Европейски екипи за гранична и брегова охрана, ЕЕН - 112 Единен европейски номер 112, ЕЗА - Европейска заповед за арест, ЕИБ - Европейска инвестиционна банка, ЕИГУ - Европейско интегрирано гранично управление, ЕИО - Европейска икономическа общност, ЕКГ - Електрокардиограма, ЕКЛТ - Екстракорпорална литотрипсия, ЕМГ - Електромиограма, ЕО - Европейска общност, ЕОГ - Електроокулограма, ЕП - Екологичен потенциал, ЕПУ - Европейски политехнически университет, ЕС - Европейски Съюз, Експлоатационен сондаж, ЕСПОУ - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, ЕСПУ - Единно средно политехническо училище, ЕСФ - Европейски структурни фондове, ЕТ - Едноличен търговец, ЕТК - Европейски транспортни коридори,