Абревиатури започващи с З

ЗА - Закон за адвокатурата, Закон за администрацията, Закон за акцизите, Закон за амнистията, ЗАВОИ - Закон за амнистия и връщане на отнети имущества, ЗАЗ - Закон за арендата в земеделието, ЗАНН - Закон за административните нарушения и наказания, ЗАОИНН - Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания, ЗАОФЮЛ - Закон за административното обслужване на физически и юридически лица, ЗАП - Закон за автомобилните превози, Закон за административното производство, ЗАПСП - Закон за авторското право и сродните му права, ЗАТПС - Закон за административно-териториални промени в страната, ЗАТУРБ - Закон за административно-териториалнотоустройство на Р България, ЗАЧП - Закон за Агенция за чуждестранна помощ, ЗБ - Закон за банките, Закон за бежанците, ЗБАН - Закон за Българската Академия на науките, ЗБГ - Закон за българското гражданство, ЗБДЖ - Закон за Българските държавни железници, ЗБДОО - Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване, ЗБДС - Закон за българските документи за самоличност, ЗБЖИРБ - Закон за българите, живеещи извън Р. България, ЗБКД - Закон за банките и кредитното дело, ЗБЛД - Закон за българските лични документи, ЗБНБ - Закон за Българската народна банка, ЗБНЗОК - Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ЗБР - Закон за биологичното разнообразие, ЗБС - Закон за борба със спекулата, ЗБСППМН - Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, ЗБУТ - Здравословни и безопасни условия на труд, ЗБФОО - Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване", ЗБЧК - Закон за Българския Червен кръст, ЗВ - Закон за водите, ЗВАС - Закон за Върховния административен съд, ЗВВ - Закон за ветераните от войните, ЗВВС - Закон за всеобщата военна служба, ЗВГЗГФ - Закон за възстановяване на горите и земите от горския фонд, ЗВМД - Закон за ветиринарномедицинската дейност, ЗВО - Закон за висшето образование, ЗВСВНМРСА - Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, ЗВСГЗГФ - Закон за възстановяване на собствеността горите и земите от горския фонд, ЗВСКУ88ПНСНДИПКЧПНРБ - Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ №88 на президиума на НС от 12 март 1953 година /необнародван/ недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата черква в пределите на НРБ, ЗВСН - Закон за виното и спиртните напитки, ЗВСНИБГТПНПЗРТДС - Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Р.Турция и други страни през периода май-септември1989 г., ЗВСНОИ - Закон за възстановяване собствеността някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗС, ЗВСОНИ - Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, ЗГ - Закон за горите, ЗГВ - Закон за гражданското въздухоплаване, ЗГВБ - Закон за гарантиране на влоговете в банките, ЗГР - Закон за гражданската регистрация, ЗГРБ - Закон за герб на Република България, ЗД - Закон за далекосъобщенията, ЗДА - Закон за данъчната администрация, ЗДАФ - Закон за държавния архивен фонд, ЗДБРБ - Закон за държавния бюджет на Република България, ЗДВ - Закон за "Държавен вестник", ЗДВФК - Закон за държавния вътрешен финансов контрол, ЗДДБДС - Закон за достъп до документите на бившатадържавна сигурност, ЗДДПО - Закон за допълнително доброволно пенсионноосигуряване, ЗДДС - Закон за данък върху добавената стойност, ЗДЛ - Закон за деноминация на лева, ЗДН - Закон за допитване до народа, ЗДНПМПНРСВНС - Закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание, ЗДОА - Закон за данък върху оборота и акцизите, ЗДОД - Закон за данък върху общия доход, ЗДОИ - Закон за достъп до обществена информация, ЗДП - Закон за данък върху печалбата, Закон за данъчното производство, Закон за държавните помощи, ЗДПНЗРБ - Закон за държавния печат и националното знаме на Р.България, ЗДР - Здрасти, ЗДС - Закон за държавната собственост, Закон за държавния служител, ЗДСК - Закон за Държавна спестовна каса, ЗДТ - Закон за държавните такси, ЗДФК - Закон за държавния финансов контрол, ЗДвП - Закон за движение по пътищата, ЗЕ - Закон за електрификация, ЗЕДЕП - Закон за електронния документ и електронния подпис, ЗЕЕЕ - Закон за енергетиката и енергийната ефективност, ЗЕЗ - Закон за експортното застраховане, ЗЖ - Закон за животновъдството, ЗЖСК - Закон за жилищностроителните кооперации, ЗЖТ - Закон за железопътния транспорт, ЗЗ - Закон за занаятите, Закон за застраховането, Защитена зана, ЗЗБНЗ - Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, ЗЗБУТ - Закон за здравословни и безопасни условия на труд, ЗЗВВХВПП - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, ЗЗВЗАС - Закон за замяна на войнските задължения с алтернативна служба, ЗЗД - Зaкон за закрила на детето, Закон за задълженията и договорите, ЗЗДЕПДП - Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други Произведения, ЗЗИ - Закон за застраховане на имуществата, ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията, ЗЗКИ - Закон за защита на класифицираната информация, ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни, ЗЗМА - Закон за закриване на Медицинската академия, ЗЗНСРПЖ - Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, ЗЗО - Закон за здравното осигуряване, ЗЗОЛ - Задължително здравноосигурени лица, ЗЗП - Закон за защита на природата, ЗЗППТ - Закон за защита на потребителите и за правилата на търговия, ЗЗР - Закон за защита на растенията, ЗЗРК - Закон за закрила и развитие на културата, ЗЗРСИИ - Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, ЗЗТ - Закон за защитените територии, ЗЗХОКТХВТП - Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, ЗИ - Закон за измерванията, Закон за изповеданията, ЗИАЕМЦ - Закон за използване на атомната енергия за мирни цели, ЗИБГ - Закон за имената на българските граждани, ЗИБКП - Закон за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюз на активните борци против фашизма и капитализма и БСП, ЗИВНС - Закон за избиране на Велико Народно събрание, ЗИЗУЗ - Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато, ЗИН - Закон за изпълнение на наказанията, ЗИНП - Закон за избиране на народни представители, ЗИНПОСК - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /1991, ЗИО - Закон за ипотечните облигации, ЗИОНК - Закон за информация, относно необслужвани кредити, ЗИПВР - Закон за избиране на президент и вицепрезидентна Републиката, ЗИР - Закон за изобретенията и рационализациите, ЗИСС - Закон за икономически и социален съвет, ЗК - Закон за концесиите, Закон за кооперациите, ЗКВВОБ - Закон за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите, ЗКВВООБ - Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси, ЗКВДОСТВДУ - Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, ЗКИР - Закон за кадастъра и имотния регистър, ЗКК - Закон за кръводаряване и кръвопреливане, ЗКНВП - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане, ЗКПСННИ - Закон за конфискуване на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти, ЗКС - Закон за Конституционен съд, ЗКСНС - Закон за Консултативен съвет за национална сигурност, ЗЛАХМ - Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, ЗЛДТДПДВ - Закон за лихвите върху данъци, таксии други подобни държавни, ЗЛЗ - Закон за лечебните заведения, ЗЛОД - Закон за лова и опазване на дивеча, ЗЛПХМ - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, ЗЛР - Закон за лечебните растения, ЗЛС - Закон за лицата и семейството, ЗМ - Закон за митниците, Защитена местност, ЗМВР - Закон за МВР, ЗМГО - Закон за марките и географските означения, ЗМДРБ - Закон за международните договори на Р. България, ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси, ЗМИ - Закон за местните избори, ЗМП - Задно митрално платно, ЗМПВВППРБ - Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.България, ЗМСИП - Закон за мерките срещу изпирането на пари, ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация, ЗМСП - Закон за малките и средните предприятия, ЗМТА - Закон за международния търговски арбитраж, ЗНА - Закон за нормативните актове, ЗНДФ13ВБ - Закон за националния дарителски фонд "13 века България", ЗНЗ - Закон за народното здраве, Закон за насърчаване на заетостта, ЗНЗакон - за наследството, ЗНМ - Закон за народната милиция, ЗННД - Закон за нотариусите и нотариалната дейност, ЗННИ - Закон за насърчаване на научните изследвания, ЗНО - Закон за наемните отношения, ЗНП - Закон за националната полиция, Закон за народната просвета, ЗНС - Закон за Националната стандартизация, ЗНСНЗ - Закон за научните степени и научните звания, ЗНФО - Закон за независимия финансов одит, ЗНЦАН - Закон за Националния център за аграрни науки, ЗНЧ - Закон за народните читалища, ЗОБ - Закон за общинските бюджети, ЗОВ - Здравноосигурителната вноска, ЗОВВОВОС - Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, ЗОВЗИ1994 - Закон за отменяване на всички закони, издадени до 9 септември 1994 г., ЗОВСРБ - Закон за отбраната и въоръжените сили в Р. България, ЗОДВПГ - Закон за отговорността на държавата завреди, причинени на гражданите, ЗОДФЛ - Закон за облагане доходите на физическите лица, ЗОЕТДДИ - Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество, ЗОЗ - Закон за особените залози, ЗОЗВВНДИЧРНОВАК - Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и висшата атестационна комисия, ЗОЗД - Закон за опрощаване на задължения към държавата, ЗОЗДА - Закон за отмяна на Закона за държавния арбитраж, ЗОЗДС - Закон за отмяна на Закона за другарските съдилища, ЗОЗЗ - Закон за опазване на земеделските земи, ЗОКРБП - Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, ЗООС - Закон за опазване на околната среда, ЗОП - Закон за обществените поръчки, ЗОПЗ - Закон за опазване на почвата от замърсяване, ЗОПОГПС - Закон за одобрение приложението на общия градоустройствен план на гр. София, ЗОРДМКОЗЮМСМА - Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции, относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на Международния арбитраж, ЗОС - Закон за общинската собственост, ЗОСИ - Закон за опазване на селскостопанското имущество, ЗОСОИ - Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, ЗОССГСГТ - Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип, ЗП - Закон за патентите, Закон за пенсиите, Закон за прокуратурата, Закон за пчеларството, Закон за пътищата, ЗПБ - Закон за подземните богатства, ЗПГРРЛ - Закон за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица, ЗПД - Закон за промишления дизайн, ЗПДПЗЮМСОРРНМКПТЮ - Закон за приемане на декларация за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция, ЗПДСК - Закон за преобразуване на Държавната спестовна каса, ЗПЗП - Закон за подпомагане на земеделските производители, ЗПИЛЗВДД - Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, ЗПИНМ - Закон за планово изграждане на населените места, ЗПКМ - Закон за паметниците на културата и музеите, ЗПМООРНСК - Закон за преустановяване на мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата, ЗПНЖФЗСРБ - Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Р. България през 2001 г., ЗПНОЧ - Закон за преследване на незаконно обогатилите се чиновници, ЗПОБ - Закон за подпомагане при обществени бедствия, ЗПОО - Закон за професионалното образование и обучение, ЗПП - Закон за политическите партии, ЗППДОП - Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, ЗППМ - Закон за посевния и посадъчния материал, ЗППЦК - Закон за публичното предлагане на ценни книжа, ЗПСВВМТВКПДДП - Закон за преобразуване на строителни войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, ЗПСЖМ - Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите, ЗПСК - Закон за приватизация и следприватизационен контрол, ЗПТ - Защитена природна територия, ЗПУ - Закон за пощенските услуги, ЗПУО - Закон за предучилищното и училищното образование, ЗПФ - Закон за приватизационните фондове, ЗПФ - Запазена помпена функция, ЗПЧРБ - Закон за пребиваване на чужденците в Р. България, ЗРА - Закон за рибарството и аквакултурите, ЗРАСРБ - Закон за развитието на академичния състав в Република България, ЗРВСУМКОЕМ - Закон за ратифициране на Виенската спогодба, учредяваща международна класификация на образните елементи на марките, ЗРГСРБМБВР - Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за далекосъобщения) между Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие, ЗРКЗГТ - Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, ЗРНСОМКСУРМ - Закон за ратифициране на Ницската спогодба, относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, ЗРПВПННИ - Закон за реда на прехвърляне валутни права върху някои недвижими имоти, ЗРППГДРБРМ - Закон за ратифициране на правна помощ по граждански дела м/у Р. България и Р. Македония, ЗРР - Закон за регионалното развитие, ЗРС - Закон за рибното стопанство, ЗРТ - Закон за радиото и телевизията, ЗС - Заинтересовани страни, Закон за собствеността, Закон за статистиката, Закон за счетоводството, ЗСБТ - Закон за стоковите борси и тържищата, ЗСВ - Закон за съдебната власт, ЗСВЦВК - Закон за сделките с валутни ценностии валутен контрол, ЗСГ - Закон за собствеността на гражданите, ЗСДВ - Закон за събиране на държавните вземания, ЗСИФ - Закон за социалноинвестиционен фонд, ЗСЛК - Задна стена на лявата камера, ЗСММ - Закон за събранията, митингите и манифестациите, ЗСН - Закон за сдружения за напояване, Застойна сърдечна недостатъчност, ЗСОЛС - Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, ЗСООМУП - Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ЗСП - Закон за сметната палата, Закон за социалното подпомагане, ЗСПД - Закон за семейни помощи за деца, ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, ЗСРС - Закон за специалните разузнавателни средства, ЗСТЗ - Закон за съхранение и търговия със зърно, ЗТ - Закон за туризма, Защитена територия, ЗТДСОГГ - Закон за териториалното деление на столичнатаобщина и големите градове, ЗТИП - Закон за техническите изисквания към продуктите, ЗТИС - Закон за топологията на интегралните схеми, ЗТМПО - Закон за търговските марки и промишлените образци, ЗТСУ - Закон за териториалното и селищното устройство, ЗТТИ - Закон за тютюна и тютюневите изделия, ЗТФ - Закон за творческите фондове, ЗУДБ - Закон за устройството на държавния бюджет, ЗУЖВГМЖСВ - Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, ЗУЗБД - Закон за уреждане на задължения на "Булгаргаз", ЗУКТС - Закон за уреждане на колективните трудови спорове, ЗУНКД - Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г., ЗУПКНИЧД - Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори, ЗУПЛЗПДДМ - Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места, ЗУППБСНСК - Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от Семейния кодекс, ЗУС - Закон за устройство на съдилищата, ЗУСЗБК - Закон за уреждане на стари задълженияпо банкови кредити, ЗУТ - Закон за устройство на територията, ЗФ - Закон за фуражите, ЗФВС - Закон за физическото възпитание и спорта, ЗФК - Закон за финансовия контрол от 1960 г., ЗФОДП - Закон за финансово оздравяване на държавнипредприятия, ЗФОЕПСРС - Закон за финансово осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-1994 г., ЗФОЕПСС - Закон за финансово осигуряване на есенната и пролетната сеитба за стопанската 1992-1993 г., ЗФОЗ - Закон за финансовото осигуряване на земеделието през 1993 г., ЗФОО - Закон за фонд "Обществено осигуряване", ЗХ - Закон за хазарта, Закон за храните, ЗЧАВ - Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗЧИ - Закон за чуждестранните инвестиции, ЗЧРБ - Закон за чужденците в Р. България, ЗЧРБ - Закон за чужденците в Република България, ЗЮЛНЦ - Закон за юридическите лица с нестопанска цел,