Абревиатури започващи с М

МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение, МБАЛНП - Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия, МББАЛ - Многопрофилна болнична база за активно лечение, МВБУ - Международно висше бизнес училище, МВЕЦ - Малка (Мини) водно електрическа централа, МВР - Министерство на вътрешните работи, МВнР - Министерство на външните работи, МГОПС - Министерство на горите и опазване на околната среда, МГУ - Минно-геоложки университет, МДД - Медико-диагностични дейности, МДОЗС - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар, МЕИ - Машинно-електротехнически институт, сега ТУ - София, МЕП - Максимален екологичен потенциал, МЗ - Министерство на здравеопазването, Минали заболявания, МЗБ - Макрозообентос, МЗГ - Министерство на земеделието и горите, МЗХ - Министерство на земеделието и храните, МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите, МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката, МК - Митрална клапа, МКБ-О - Международна класификация на болестите за онкология, МКБ10 - Международна класификация на болестите 10 ревизия, МКБ - Международна класификация на болестите, МКОРД - (англ. ICPDR)Международна комисия за опазване на река Дунав, МКП - Митрално клананно протезиране, МКУБЕКПЗ - Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването, МКФ - Метакарпофалангеална става, МНО - Мярка за неотклонение, МО - Министерство на отбраната, МОБС - Медицинско осигуряване при бедствени ситуации, МОКП - Международна организация на криминалната полиция, Интерпол, МОМ - Международна организация по миграция, МОМН - Министерство на образованието, науката и младежта (ново название на МОН), МОН - Министерство на образованието и науката, МОСВ - Министерството на околната среда и водите, МОЧА - Монумент на окупационната червена армия, МП - Министерство на правосъдието, Мониторингов пункт, Модул на подземния отток, МПС - Моторно превозно средство, МРД - Менинго-радикулярно дразнение (синдром), МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МРТ - Магнитно-резонансна томография, МС - Министерски съвет, МСБ - Мозъчно-съдова болест, МСИ - Миячно сортировъчна инсталация, МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, МТСП - Министерство на труда и социалната политика, МУ - Медицински университет, МФ - Министерство на финансите, Макрофити, МЦ - Медицински център,