Абревиатури започващи с Н

НАГ - Национална Априловска гимназия, НАП - Национална агенция за приходите, НАСЕМ - Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг, НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство, НАХД - Наказателно дело от административен характер, НБУ - Нов български университет, НВИС - Национална визова информационна система, НВУ - Национален военен университет „Васил Левски“, НГ - Национална гимназия, НГДЕК - Национална гимназия за древни езици и култури, НГКПП - Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, НГПИ - Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, НДРБД - Недребноклетъчен рак на белите дробове, НДСВ - Национално движение Симеон Втори, НЕЛК - Национална експертна лекарска комисия, НЕТ - Невроендокринен тумор, НЗ - Няма значение, Не знам, НЗК - Национална здравна карта, НЗОК - Национална здравноосигурителна каса, НИК - Национален институт по криминалистика, МВР, НИМХ-БАН - Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия, НИМХ - Национален институт по метеорология и хидрология, НИОИ - Национален изследователски онкологичен институт, НИП - Национален институт на правосъдието, НИС - Национална издирвателна система, НК - Наказателен кодекс, НКБ - Национална кардиологична болница, НКБТХ - Национална комисия за борба с трафика на хора, НКТЦ - Национален контратерористичен център, НКЦ - Национален координационен център, НМТБ - Национална многопрофилна транспортна болница, ННС - Нетна настояща стойност, НОИ - Национален осигурителен институт, НОХД - Наказателно дело от общ характер, НП - Национален парк, Няма проблем, НПК - Наказателно-процесуален кодекс, НПКДА - Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, НПМ - Национален природонаучен музей, БАН, НПМГ - Национална природо-математическа гимназия, НПО - Неизвестно първично огнище, Неправителствена организация, Неправителствена организация, НПП - Носо-показалечна проба, НРД - Национален рамков договор, НРР - Национален раков регистър, НС - Надзорен съвет, НСА - Национална спортна академия, НСБОП - Национална служба за борба с организираната престъпност, НСБФТР - Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация, НСИ - Национален статистически институт, НСМГУИ - Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, НСМОС - Национална система за мониторинг на околната среда, НСПВС - Нестероидни противовъзпалителни средства, НСЦРЛП - Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, НСлС - Национална следствена служба, НТБГ - Национална търговско-банкова гимназия, НФСГ - Национална финансово-стопанска гимназия, НЦЗИ - Национален център по здравна информация, НЦЗПБ - Национален център по заразни и паразитни болести, НЦОЗА - Национален център по обществено здраве и анализи, НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве – наследен от НЦОЗА, НЦХМЕХ - Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, НЧХД - Наказателно дело от частен характер,