Абревиатури започващи с П

ПААХПАСБТТП - Правилник за арбитраж "АД ХОК", подпомаган от арбитражния съд при БТПП, ПАВ - Психоактивни вещества, ПАСБТТП - Правилник за арбитражния съд при БТПП, ПБ - Под-басейн, ПБВ - Питейно-битово водоснабдяване, ПБП - Преживяемост без прогресия, ПВ - Правилник за вписванията, Протромбиново време, ПВДЗТИДС - Правилник за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост, ПВКУ - Влагалищната част на маточната шийка (Portio vaginalis cervicis uteri), ПВТ - Подземно водно тяло, ПГ - Професионална гимназия, ПГКТС - Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, ПГП - Първичен гинекологичен преглед, ПДВСФ - Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация, ПДЕЧ - Правилник за дипломираните експерт-счетоводители, ПДМСЕЗ - Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, ПДНАОА - Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, ПДНАОПРБ - Правилник за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в Република България, ПДНАПОО - Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, ПДНСЗ - Правилник за дейността на Националния съвет за застраховане, ПДНСРСИКПН - Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него, ПДНССП - Правилник за дейността на Националната служба за социално подпомагане, ПДОВДЛРГ - Правилник на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ПДОРСБД - Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, ПДПС - Правилник за детските педагогически стаи, ПДСГМППЕ - Правилник за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, ПДСДПСВ - Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване", ПДСДПТСВ - Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване", ПДСДСО - Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване, ПДСНРС - Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, ПДУХЕИ - Правилник за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции, ПЕТ - Позитронно-емисионна томография, ПИБДС - Правилник за издаване на българските документи за самоличност, ПИМП - Първична извънболнична медицинска помощ, ПИФ - Проксимална интерфалангеална става, ПК - Простатен карцином, ПКВ - Предна кръстна връзка, ПКВС - Правилник за кадрова военна служба, ПКИ - Перкутанна коронарна интервенция, ПКК - Пълна кръвна картина, ПКО - Профилактично краниално облъчване, ПЛВ - Периферни лимфни възли, ПЛС - Позитивен лекарствен списък, ПМГ - Природо-математическа гимназия, ПМП - Предно митрално платно, ПОДВНС - Правилник за организацията на дейността на ВНС, ПОДИМО - Правилник за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната, ПОДКС - Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд, ПОДЛСНУГСЛРУГКЛСДЛДДС - Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към Национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, ПОДНС - Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, ПОДНСНВ - Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, ПОДНСТ - Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризма, ПОДПЛПБАК - Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, ПОДСРРМСОСРР - Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие, ПОДСТС - Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, ПОЛДВНМН - Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, ПООПЗНОСМЛС - Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода, ПООПЗНОССА - Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в следствените арести, ПОС - Пикочно-отделителна система, ПОУКВСПМОБА - Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия, ПОЧЧБЧУДУДГ - Процедура за откриване на частни, чуждестранни, български с чуждестранно участие и духовни училища и детски градини, ПП - Природен парк, ППВРЖС - Примерен правилник за вътрешния ред в жилищните сгради, ППЗА - Правилник за прилагане на Закона за акцизите, ППЗБДЖ - Правилник за прилагане на Закона за Българските държавни железници, ППЗВВ - Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войната, ППЗВД - Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, ППЗВСВГЗГФ - Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ППЗГ - Правилник за прилагане на Закона за горите, ППЗД - Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата, ППЗДАФ - Правилник за прилагане на ЗДАФ, ППЗДВФК - Правилник за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, ППЗДДС - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, ППЗДС - Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, ППЗЗВЗАС - Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, ППЗЗДЕПДП - Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, ППЗЗЗП - Правилник за прилагане на Закона за защита на земеделските производители, ППЗЗППравилник - за прилагане на Закона за задграничните паспорти, ППЗЗРСИИ - Правилник за прилагане на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалиди, ППЗИАЕМЦ - Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели, ППЗИН - Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията, ППЗК - Правилник за прилагане на Закона за концесиите, ППЗКВВООБ - Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, ППЗКВТДОСТВДУ - Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, ППЗЛОД - Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, ППЗМ - Правилник за прилагане на Закона за митниците, ППЗМВР - Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, ППЗМИП - Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМСП - Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия, ППЗНЗ - Правилник за прилагане на Закона за народното здраве, Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНП - Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, ППЗНСНЗ - Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания, ППЗОЗЗ - Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, ППЗОО - Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост, ППЗОПОГП - Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София, ППЗП - Правилник за прилагане на Закона за пътищата, ППЗСП - Правилник за прилагане на Закона за сметната палата, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, ППЗСПД - Правилник за прилагане на закона за социални помощи за деца, ППЗСПЗЗ - Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ППЗТСУ - Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство, ППЗТТИ - Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, ППЗУЖВГМЖВ - Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, ППЗФОДП - Правилник за прилагане на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия, ППЗЧРБПравилник - за прилагане на Закона за чужденците в Република България, ППОЗИДКРБ - Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ППРКСМИ - Правилника за работа на Консултативния съвет към министъра на икономиката, ППС - Позитивна прогностична стойност, ППС - Пътно превозно средство, ППУПАРГРБ - Правилник за прилагане на Указ N: 2772/81 г. за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България, ППУСБЗ - Правилник за прилагане на Указ N: 2242 за свободни безмитни зони, ПР - Природен резерват, ПРБ - Прокуратура на Република България, ПРГИВРСРДНКТ - Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология, ПРМ - Последна редовна менструация, ПРНСБХ - Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните, ПРНСЗП - Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите, ПРПК - Правилник за работата на помирителните комисии, ПРУППСД - Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, ПС - Помпена станция, Прагова стойност, ПСБФОВ - Пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води, ПСДДПССВ - Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване", ПСОВ - Пречиствателни станции за отпадъчни води, ПСОДНСЗД - Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, ПСОДСЗАПСП - Правилник за структурата и организацията на дейността на Съвета за закрила на авторското право и сродните му права, ПСОДССВПВК - Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност,Военна полиция и Военно контраразузнаване", ПСОРИНГЧ - Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част, ПСПВ - Пречиствателна станция за питейни води, ПСПОВ - Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води, ПСХЗОВ - Пречиствателна станция за химически замърсени отпадъчни води, ПСХЗПОВ - Пречиствателна станция за химически замърсени промишлени отпадъчни води, ПТВ - Протомбиново време, ПТУ - Професионално-техническо училище, ПУ - Пловдивски университет, ПУВДТДДОУ - Правилник за установяване и внасяне на дивидента от търговските дружества с държавно и общинско участие, ПУДА - Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, ПУДБЛ - Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец", ПУДВАГСР - Правилник за устройството и дейността на Военната академия "Георги Стойков Раковски", ПУДВКСВ - Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите, ПУДГФ - Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд, ПУДДИСКПД - Правилник за устройството и дейността на Държаваната инспекция по съобщенията към Комитета по пощи и далекосъобщения, ПУДДК - Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии, ПУДДКСБТНА - Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, ПУДДКЦК - Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа, ПУДДМСГД - Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, ПУДДНП - Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, ПУДЗКПУО - Правилник за устройството и дейността на Звено за координация на проекта "Усъвършенстване на образованиято", ПУДИО - Правилник за устройството и дейността на инспекторатите по образование, ПУДКЕСЛРМОСВ - Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите, ПУДКЗК - Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията, ПУДКРС - Правилник за устройството и дейността на Комисията за регулиране на съобщенията, ПУДЛЗСППЗЛЗ - Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, ПУДМИМВР - Правилник за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, ПУДМСВГКПП - Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове, ПУДМТБМТС - Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта и съобщенията, ПУДНЗОК - Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, ПУДНСОПРБ - Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България, ПУДНССЗ - Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието, ПУДНЦОЗМЗ - Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве при Министерството на здравеопазването, ПУДНЦУОТС - Правилник за устройството и дейността на Националния център за ученически отдих, туризъм и спорт, ПУДНЦУТБ - Правилник за устройството и дейността на Националния център за управление на трансплантацията "Бултрансплант", ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда, ПУДПБД - Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца, ПУДРЦЗ - Правилник за устройството и дейността на районните центрове по здравеопазване, ПУДУН - Правилник за устройството и дейността на училищните настоятелства, ПУДЦКСОУВО - Правилник за устройството и дейността на център "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование", ПУДЦМП - Правилник за устройството и дейността на Центъра за масова приватизация, ПУДЦРОЗМП - Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, ПУДЦРЮЛНЦОДМП - Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, ПУДЦСМП - Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, ПУДЦТХ - Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология, ПУЗДНЦК - Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за книгата, ПУЗДНЦМГИИ - Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства, ПУЗДНЦМТ - Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музика и танц, ПУЗДНЦТ - Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за театър, ПУЗНИПК - Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата, ПУОРНСЕДВМС - Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, ПУОРНСНТП - Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет за научна и технологична политика, ПУРБ - План за управление на речния басейн, ПУРНЕС - Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост, ПУРРКОЛУНСНПС - Правилник за устройството и реда на работата на комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството, ПФЗОРССМСРБНА - Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет на Република България и на неговата администрация, ПФЗУНЦН - Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании,