Абревиатури започващи с Р

РА - Ротационна атеректомия, РБ - Република България, РВхв - Речно водохващане, РГК - Радиография на гръден кош, РДБО - Регионално депо за битови отпадъци, РДВ - Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС, РДГП - Регионални дирекции „Гранична полиция“, МВР, РДС - Респираторен дистрес синдром, РДТБО - Регионално депо за твърди битови отпадъци, РЕЛКК - Районна експертна лекарска консултативна комисия, РЗИ - Регионална здравна инспекция, РЗОК - Районна здравноосигурителна каса, РИО - Регионален инспекторат по образование, РИОКОЗ - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, РИОСВ - Регионална инспекция за опазване на околната среда, РКЦ - Регионален координационен център, РМЖ - Рак на млечната жлеза, РМШ - Рак на маточната шийка, РПСОВ - Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води, РПУ - Районно полицейско управление, РР - Артериално налягане, РС - Релевантна стойност, РФ - Рибна фауна, РЦЗ - Районен център по здравеопазване,