Абревиатури започващи с С

С - Сондаж, СА - Специализирана администрация, Стопанска академия, САГБАЛ - Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение, САП - Стабилнаангина пекторис, СБАЛ - Специализирана болница за активно лечение, СБАЛАГ - Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология, СБАЛББ - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести, СБАЛДБ - Специализирана болница за активно лечение по детски болести, СБАЛДОХЗ - Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, СБАЛЕНГ - Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология, СБАЛИПБ - Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести, СБАЛЛЧГ - Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия, СБАЛНП - Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия, СБАЛО - Специализирана болница за активно лечение по онкология, СБАЛОБ - Специализирана болница за активно лечение по очни болести, СБАЛОЗ - Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания, СБАЛОТ - Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология, СБАЛССЗ - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, СБАЛТОСМ - Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина, СБВБДПЛ - Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение, СБДПЛ - Специализирана болница за долекуване и продължително лечение, СБДПЛР - Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, СБДПЛРДЦП - Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, СБОБАЛ - Специализирана болница по очни болести за активно лечение, СБР - Специализирана болница за рехабилитация, СБРССЗ - Специализирана болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания, СБУ - Синдикат на българските учители, СВР - Служба “Военно разузнаване” към Министерство на отбраната, СД - Сърдечна дейност, СДС - Съюз на демократичните сили, СЗО - Световна здравна организация, СИМП - Специализирана извънболнична медицинска помощ, СК - Семеен кодекс, Подкожно (субкутанно), Сегментна кинетика, СК - Сондажен кладенец, СКАГ - Селективна коронарна ангиография, СКЦМАТС - Съвместен координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване, СМ - Силно модифициран, СМ - Скрининговамамография, СМВТ - Силно модифицирано водно тяло, СМЕ - Съдебномедицинска експертиза, СМРД - Симптом на менинго-радикуларно дразнение, СМУ - Средно музикално училище, СНР - Сухожилно-нервнирефлекси, СНЦ - Сдружение с нестопанска цел, СОБАЛ - Специализирана очна болница за активно лечение, СОВН - Специализиран отряд “Въздушно наблюдение” при ГДГПМВР, СОД - Специфична охранителна дейност, СОЗ - Санитарно-охранителни зони, СОУ - Средно общообразователно училище, СПО - Специализирани полицейски операции, СППЕ - Съдебна психологопсихиатрична експертиза, СПТУ - Средно професионално-техническо училище, СРС - Софийски районен съд, ССА - Соматостотинови аналози, ССБ - Съюза на стоматолозите в България, ССС - Сърдечно-съдова система, СТНПС - Списък на трайни, невъзвратими и прогресиращи страдания, СУ - Софийски университет, СУЕ - Скоростна утаяване на еритроцитите, СУК - Система за управление на качеството, СХБАЛ - Специализирана хирургична болница за активно лечение, СХКТ - Свързаната с химиотерапия кардиотоксичност, СЦ - Скринингов център, СЧ - Сърдечна честота, СЧЕ - Съдебносчетоводна експертиза,