Абревиатури започващи с Т

ТАБ - Тънко-иглена аспирационна биопсия, ТБО - Твърди битови отпадъци, ТД - Търговско дружество, ТДО - Теледиастолен обем, ТДР - Теледиастолен размер, ТЕЛК - Териториална експертна лекарска комисия, ТЕЦ - Топлоелектрическа централа, ТЖСК - Тотален желязосвързващ капацитет, ТЗ - Търговски закон, ТК - Трикуспидална клапа, Тръбен кладенец,Туристически комплекс, ТКК - Трикуспидална клапа, ТМ - Точка на мониторинг, ТМЕ - Техникум по механоелектротехника, ТМЕТ - Техникум по механоелектротехника, ТМСИ - Трошачно-миячна сортировъчна инсталация, ТМУ - Териториално митническо управление, ТП - Териториално поделение, ТП - Точка на пробовземане, ТПС - Технически помощни средства, ТР - Тазови резервоари, ТСО - Телесистолен обем, ТТАБ - Трансторакална аспирационна биопсия, ТУ - Технически университет, Тумор, Туморен, ТУЕС - Технологично училище „Електронни системи“, ТУС - Технически университет - София, ТиС - Търсене и спасяване,