Абревиатури започващи с У

У-к - Участък, У56СД - Указ № 56 за стопанската дейност, УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия, УЗ - Ултразвук, УЗИ - Ултразвуково изследване, УКТЦ - Учебен квалификационен технологичен център, сега ПГ по КТС, УМБАЛ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение, УМБАЛСМ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина, УНГ - Уши, нос и гърло, УНИЦЕФ - Детски фонд на Обединените нации, УНСС - Университет за национално и световно стопанство, УПА28 - Устройствен правилник на Авиоотряд 28, УПАБМС - Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет, УПАБФР - Устройствен правилник на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", УПАДВ - Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания, УПАДВФК - Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, УПАЕЕ - Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност, УПАМ - Устройствен правилник за Агенция "Митници", УПАП - Устройствен правилник на Агенцията за приватизация, УПАРСИКТ - Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии", УПАЧИ - Устройствен правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции, УПБСТ - Устройствен правилник на Българския спортен тотализатор, УПГДАА - Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация", УПГДГВАУстройствен - правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", УПГУАМС - Устройствен правилник на Главното управление на архивите на Министерския съвет, УПДАБЧ - Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина, УПДАГЗ - Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита", УПДАДРВЗ - Устройствен правилник на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", УПДАЗД - Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето, УПДАК - Устройствен правилник на Държавната административна комисия, УПДАМСМС - Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта към Министерски съвет, УПДАОН - Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, УПДАСМ - Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология, УПДКДНА - Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация, УПДКЕРНА - Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация, УПДКХНА - Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, УПДНСК - Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, УПДППЛ - Устройствен правилник на Държавната парично-предметна лотария, УПИАА - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика", УПИААА - Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", УПИАБГ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките", УПИАБСА - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация", УПИАВКИ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Военни клубове и информация", УПИАГИТ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", УПИАЖА - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", УПИАЗМТСП - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика, УПИАИАПМФ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, УПИАИКИВТИ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества", УПИАЛ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, УПИАЛВ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Морска дминистрация", УПИАНТМИ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката, УПИАОВ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Отдих и възстановяване", УПИАОС - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, УПИАП - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища", УПИАПА - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация", УПИАПДКМП - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието, УПИАППРД - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав", УПИАПРМЗГ - Устройстен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите, УПИАРА - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, УПИАСАС - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и сметоконтрол, УПИАУЧДСМО - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната", УПИАХ - Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации, УПИПАЕИМДА - Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация, УПИРЕМК - Устройствен правилник на Института по розата и етеричномаслените културите, УПКПЗЛАХМ - Устройствен правилник на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, УПКТЗПМИНА - Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, УПКТИМЗГ - Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите, УПМВР - Устройствен правилник на Министерството на външните работи, УПМЕЕР - Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, УПМЗ - Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, УПМЗГ - Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите, УПМИ - Устройствен правилник на Министерството на икономиката, УПМК - Устройствен правилник на Министерството на културата, УПМО - Устройствен правилник на Министерството на отбраната, УПМОН - Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката, УПМОСВ - Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите, УПМП - Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, УПМРРБ - Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, УПМСНА - Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, УПМТС - Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията, УПМТСП - Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика, УПМФ - Устройствен правилник на Министерството на финансите, УПНБПМКК - Устройствен правилник на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури, УПНВМС - Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба, УПНИИКВС - Устройствен правилник за Националния институт за изледване и контрол на вината София, УПНСЗМЗГ - Устройствен правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и горите, УПНСРЗКА - Устройствен правилник на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия, УПНУГ - Устройствен правилник на Националното управление по горите, УПНЦАНМЗГ - Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, УПНЦИД - Устройствен правилник на Националния център за информация и документация, УПОА - Устройствен правилник на областните администрации, УППВ - Устройствен правилник на Патентното ведомство, УПСГЗРБ - Устройствен правилник на служба "Гражданска защита на Република България", УПЦВИЕ - Устройствен правилник на център "Винарска изба Евксиноград", УПЦЕЕИ - Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията, УПЦИЗГТРЧП - Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части Пловдив, УПЦИЗГТРЧР - Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части Русе, УПЦНИ - Устройствен правилник на Центъра за насърчаване на износа, УПЦПРБМРФ - Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация, УПЦПРМДА - Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация, УСБАЛ - Университетска специализирана болница за активно лечение, УСБАЛЕ - Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология, УСБАЛЛЧГ - Университетска специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия, УТМ - Универсална координатна система за определяне на местоположението на обекти на земната повърхност (Universal Transverse Merkator - UTM), УЧВ - Условни чисти води,