Абревиатури започващи с Ф

ФА - Фамилнаанамнеза, ФБ - Фитобентос, ФБС - Фибробронхоскопия, ФГС - Фиброграстроскопия, ФИ - Фракция на изтласкване, ФИД - Функционално изследване на дишането, ФКГ - Фонокардиограма, ФН - Фебрилна неутропения, ФНВН - Финансова вътрешна норма на възвращаемост, ФННС - Финансова нетна настояща стойност, ФНП - Фебрилитет с неуточнен произход, ФП - Фитопланктон, ФРСИ - Фонд Рехабилитация и социална интеграция, ФС - Фракция на свиване,