Абревиатури започващи с Х

ХАБ - Хронична ангина пекторис, ХБЗ - Хронично бъбречно заболяване, ХБМ - Хидро-биологичен мониторинг, ХБН - Хронична бъбречна недостатъчност, ХВБ - Хронична венозна болест, ХВДП - Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия, ХГНП - Хидрогеоложки наблюдателен пункт, ХДР - Хранително-диетичен режим, ХЕИ - Хигиенно-епидемиологична инспекция, наследена от РИОКОЗ, впоследствие от РЗИ, ХИБС - Хронична исхемична болест на сърцето, ХИТ - Хепарин индуцирана тромбоцитопения, ХМС - Хидрометрична станция, ХО - Хирургично отделение, ХОББ - Хронична обструктивна белодробна болест, ХПК - Химична потребност от кислород, ХРТЗ - Хеморецепторна тригерна зона, ХТ - Химиотерапия, ХТИ - (Висш) химикотехнологичен институт, от 1995 г. - ХТМУ, ХТМУ - Химикотехнологичен и металургичен университет, ХТО - Химиотерапевтично отделение,