Абревиатури започващи с Ц

ЦЕЛКК - Централна експертна лекарска консултативна комисия, ЦЛОЕ - Централна лаборатория по обща екология, ЦПИ - Център за психологически изследвания, ЦПЛР - Център за подкрепа за личностно развитие, ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ, ЦУ - Централно управление,